Teisinė informacija 2


Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
Užregistruota TAR 2014-12-23, Identifikacinis kodas 2014-20565

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 4, 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
Užregistruota TAR 2014-07-22, Identifikacinis kodas 2014-10430

 
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-07-10, Nr. 2014-10014

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6-1, 27-1 straipsniais įstatymo Nr. XII-360 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-07-10, Nr. 2014-09986

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 25 straipsnio pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-12-12, Nr. 2014-19555

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 150, 181 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-07-22, Nr. 2014-10428

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-07-22, Nr. 2014-10429

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 4, 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-07-22, Nr. 2014-10430

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo´ pakeitimo

Teisės aktų registras, 2014-12-19, Nr. 2014-20067

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 75-1, 98, 268, 287, 288, 293 straipsnių pakeitimo ir 301 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Teisės aktų registras, 2014-12-23, Nr. 2014-20563

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 Teisės aktų registras, 2014-12-23, Nr. 2014-20565

Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei

Teisės aktų registras, 2014-12-31, Nr. 2014-21253

Dėl PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 pakeitimo

Užregistruota TAR 2014-01-31, Identifikacinis kodas 2014-00847

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 80/121 ,,Dėl Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Užregistruota TAR 2014-01-28, Identifikacinis kodas 2014-00637
 

 

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
Užregistruota TAR 2014-01-28, Identifikacinis kodas 2014-00627


Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2014-01-06, Identifikacinis kodas 2014-00045


Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02173

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2014-03-05, Identifikacinis kodas 2014-02661

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2014-03-06, 


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 138 "Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Valstybės žinios: 2013-12-30 Nr.139-7010

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai" 2.2 punkto pakeitimo
Valstybės žinios: 2013-12-20 Nr.131-6731

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (2003 m. lapkričio 11 d. redakcija) 25 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 103.5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (2003 m. lapkričio 11 d. redakcija) 27 straipsnio 1 daliai
Valstybės žinios: 2013-11-16 Nr.118

Web dizainas ir programavimas
UAB “Ideju imperija”
UAB “Saugalita” - Visos teises saugomos